Főoldal | Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

 

 

1       BEVEZETŐ

A Lubexpert Hungária Kft. a hatályos jogszabályoknak, törvényeknek megfelelően biztosítja a személyes adatok védelmét.

A hatályos előírásoknak megfelelően ezúton ismertetjük meg Önt azokkal az adatkezelési és adatfel-dolgozási folyamatokkal, amelyeket szolgáltatásaink nyújtásával kapcsolatban alkalmazunk. Az alábbi-akban arról tájékoztatjuk Önt, hogy mit teszünk adatai védelme érdekében és milyen adatokat, milyen célból rögzítünk.

1.1      Adatkezelő

Lubexpert Hungária Kft.

2120 Dunakeszi, Pallag u. 43.

Telefon: +36 27 343 745

E-mail: office@lubexpert.hu

1.2      Adatvédelmi tisztviselő

Sutyinszky Tamás, ügyvezető igazgató

Telefon: +36 27 343 745

E-mail: tamas.sutyinszky@lubexpert.hu

1.3      Az esetleges panaszokat kezelő hatóság

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Tel: +36-1-391-1400

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

2       DEFINÍCIÓK

·         személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mind­addig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosít­hatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasá­gi, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

·         hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiter­jedő - kezeléséhez;

·         tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszünteté­sét, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

·         incidens:a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

·         adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meg­hozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

·         adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvános­ságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a sze­mély azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

·         adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

·         nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

·         adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

·         adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásá­nak, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

·         adatmegsemmisítés:az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

·         adatfeldolgozás:az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végre­hajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

·         adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

·         harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

 

3        ADATVÉDELEM

A Lubexpert Hungária Kft. Átutalásos Fizetési Megállapodásának aláírásával, illetve a hozzánk szóban vagy írásban leadott megrendelésével Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Ön vagy az Ön által megadott természetes kapcsolattartó személyek személyes adatait a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint, az Ön által igénybe vett szolgáltatások teljesítése céljából kezeljük és feldolgozzuk.

Kötelezettséget vállalunk arra vonatkozóan, hogy a szolgáltatásainkat igénybe vevők személyes adatait bizalmasan kezeljük és felelősséget vállalunk azért, hogy a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak teljes mértékben megfelelünk. Minden tekintetben betartjuk az adatvédelmi jogszabályokat, így az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvényt ("Info Törvény."), valamint az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletét (GDPR). A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmakat az Info. Törvény rendelkezéseivel összhangban alkalmazzuk.

A Lubexpert Hungária Kft. által nyújtott üzleti szolgáltatásokkal összefüggésben gyűjtött és rögzített személyes adatok kezelője a Lubexpert Hungária Kft.

Fenntartjuk ugyanakkor magunknak a jogot, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben vagy a joggyakorlatban bekövetkező változások esetén a jelen adatvédelmi tájékoztatóban közölt információkat előzetes bejelentés nélkül ezen változásoknak megfelelően módosítsuk. Az "Adatvédelmi tájékoztató" egyes verziói közül mindenkor a www.lubexpert.hu weboldalon megjelenített változat tekintendő hatályosnak.

Személyes adatait az Ön / az Ön cége által leadott rendelések teljesítése, kapcsolattartási, illetve piackutatási és reklám célból célból kezeljük, hogy Önnek, mint önkéntesen feliratkozott személynek adott esetben az üzletmenethez kapcsolódó, információs illetve reklámcélú elektronikus leveleket küldhessünk.

Személyes adatokat kizárólag az érintett hozzájárulása alapján, vagy a jogszabályi kötelezettségeink teljesítése érdekében kezelünk. Személyes adatait a Lubexpert Hungária Kft kizárólag az Ön által adott adatkezelési hozzájárulásnak megfelelően, annak keretei között, illetve a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint használjuk fel. Az adatkezelés ezen célnak minden szakaszában megfelel.

Minden olyan személyes adat, amelyet Ön önkéntesen rendelkezésünkre bocsát, vagy amelyet a vo-natkozó jogszabályok előírásai alapján kezelünk, az Ön által igénybe vett szolgáltatások teljesítése cél-jából kerül rögzítésre, kezelésre, feldolgozásra. Kizárólag azokat az adatokat kérjük megadni, amelyek az Ön által megrendelt és igényelt szolgáltatások teljesítéséhez szükségesek.

3.1      Kötelezettségeink

•                    A személyes adatokat tisztességesen és törvényesen gyűjtjük és kezeljük.

•                    A személyes adatokat csak meghatározott, törvényes célokra gyűjtjük és a céltól eltérően azokat nem használjuk fel.

•                    Az adatok kezelésének és tárolásának módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

•                    Kizárólag az adatkezelés céljához elengedhetetlenül szükséges adatokat kezeljük.

•                    Az általunk kezelt adatok pontosak, teljesek, és ha szükséges időszerűek.

•                    Az adatok tárolása nem tart hosszabb ideig, mint ami a felhasználási cél megvalósulásához szükséges.

•                    Az adatok kezelése során az érintett személyeknek az Info. Törvényben és az egyéb vonatkozó jogszabályokban foglalt jogait maradéktalanul biztosítjuk.

•                    Megtesszük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a személyes adatok illetéktelen vagy törvénytelen használatának, illetve az adatvesztés, adatkárosodás vagy adat megsemmisülés megakadályozásához szükségesek.

•                    A tárolt adatokhoz harmadik személy részére csak a jelen tájékoztatóban leírt módon engedünk hozzáférést. Az Ön személyes adatait kizárólag jogszabályi kötelezettségeink teljesítése érdekében, vagy az Ön kifejezett hozzájárulása alapján, a jogszabályi előírások betartása mellett továbbítjuk harmadik személy részére, és csak amennyiben ezen személy a hatályos adatvédelmi rendelkezések betartására velünk szemben is kötelezettséget vállalt.

3.1.1    Adatvédelmi incidensek kezelése

·         Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával a tudomásszerzést követően jelentjük az illetékes felügyeleti hatóságnál (NAIH);

·         Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatjuk az érintettet az adatvédelmi incidensről;

·         Nyilvántartjuk az adatvédelmi incidenseket.

3.2      A természetes személy adatszolgáltatással kapcsolatos lehetőségei

·         Kérelmére részletes tájékoztatást nyújtunk az általunk kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységünkről.

·         Személyes adatai kezeléséről Ön bármikor tájékoztatást kérhet a fenti elérhetőségeinken.

·         Kérheti továbbá személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését vagy zárolását is. Ezen kívül az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. Amennyiben a tiltakozása alapján meghozott döntésünkkel nem ért egyet, úgy annak közlésétől számított 15 napon belül bírósághoz fordulhat.

·         Tájékoztatjuk továbbá, hogy kérésére rendszerünkben tárolt személyes adatait rendszerünkből töröljük. Az adatok törlése iránt kérelem, postai úton vagy e-mailen jelezve is megküldhető.

3.3      Az adatszolgáltató felelőssége

·         Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a személyes adatai valódiságáért Ön felel, valótlan adatokból eredő károkért nem vállalunk felelősséget.

3.4      A kezelt személyes adatok köre

·         Név

·         Telefonszám (mobil, illetve vezetékes)

·         email cím

3.5      Az adatok kezelésének célja

·         Megrendelések illetve szolgáltatások teljesítése

·         Szállítási dokumentumok kiállítása

·         Személyes kapcsolattartás

·         A megrendelt termékekhez illetve szolgáltatásokhoz kapcsolódó információk eljuttatása

·         Hírlevelek küldése külön hozzájárulás esetén

3.6      Az adatok megőrzésének időtartama

·         A hozzájárulás visszavonásáig

 

4       TÁJÉKOZTATÁS ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZER ALKALMAZÁSÁRÓL

Logisztikai és disztribúciós partnerünk, az Autonet Import Magyarország Kft. a telephelyein a vagyonbiztonság fokozása érdekében kamerarendszert üzemeltet.

Tájékoztatjuk, hogy a képfelvétel rögzítés, felhasználás és megőrzés szabályaira a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.) rendelkezései, továbbá az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII tv. (Info tv.) rendelkezései alkalmazandók. Az elektronikus megfigyelőrendszer működtetésére az Szvtv. 30. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti, kifejezett hozzájárulás alapján, az alábbiakban részletezettek szerint, az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések és balesetek megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása céljából kerül sor.

4.1      Az Autonet Import Magyarország Kft. által működtetett elektronikus megfigyelőrendszer ismertetése

·         Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az adatkezeléshez való kifejezett hozzájárulásnak minősül, amennyiben a kamerával megfigyelt helyiségbe a jelen tájékoztató, illetve a telephelyek bejáratainál elhelyezett információs táblák ismeretében bemegy.

·         Az elektronikus megfigyelőrendszer a hét minden napján, 24 órában üzemel, a felvételeket az Autonet Import Magyarország Kft helyiségeiben található szerverek tárolják.

·         A személyes adatok biztonságos kezelése érdekében a szerveren tárolt adatok védelmét személyre szóló felhasználónév és jelszó biztosítja, melynek segítségével megállapítható, hogy az adatokhoz mely jogosult, és mikor fért hozzá.

·         A kamerák felvételének megtekintésére az minőségirányítási és projektmenedzsment vezető, a logisztikai vezető, az IT vezető, az üzemeltetési vezető jogosult.

·         A kamerás megfigyelő és rögzítő rendszer tárolt felvételeibe kizárólag az emberi élet, testi épség és vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető azonosítása, illetve az életet vagy testi épséget érintő egyéb események, balesetek feltárása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek.

4.2      Az Autonet Import Magyarország Kft. elektronikus megfigyelőrendszerének működtetésével kapcsolatos kötelezettségei

·         Adattovábbításra kizárólag jogellenes magatartásra vagy kötelezettség szegésre tekintettel folyamatban lévő eljárás esetén, az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé van lehetőség. Az átadott adatok körébe a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek tartozhatnak, valamint a felvételen esetlegesen szereplő személyek neve.

·         A felvételek harmadik személynek nem adhatók ki.

·         Tájékoztatjuk, hogy azon érintettek, akiknek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, kérhetik az elektronikus megfigyelőrendszerrel róluk készült felvételekről másolat készítését, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kérheti a felvételek törlését.

4.2.1    Adatvédelmi incidensek kezelése

·         Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával a tudomásszerzést követően jelentjük az illetékes felügyeleti hatóságnál (NAIH);

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatjuk az érintettet az adatvédelmi incidensről;

·         Nyilvántartjuk az adatvédelmi incidenseket.

4.3      A kezelt személyes adatok köre

·         A dolgozók és ügyfelek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb személyes adatai.

·         Az Autonet Import Magyarország Kft által üzemeltetett megfigyelőrendszer NEM rögzít hangot.

4.4      Az adatok kezelésének célja

·         az emberi élet, testi épség védelme és balesetek megelőzése

·         vagyonvédelem

·         a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása

4.5      Az adatok megőrzésének időtartama

·         30 nap (a törvényben meghatározott pénzmennyiség biztonságos tárolása miatt)

4.6      A természetes személy adatszolgáltatással kapcsolatos lehetőségei

·         Akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, a képfelvétel rögzítésétől számított 3 munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot ne semmisítsük meg, illetve ne töröljük.

·         Személyes adatai kezeléséről bármikor tájékoztatást kérhet.

·         Kérheti továbbá az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően személyes adatainak helyesbítését, illetve zárolását is.

·         Tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

·         Jogainak vélt megsértése esetén bírósághoz fordulhat, továbbá, a Nemzeti Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

4.7      Kamerával megfigyelt helyiségek

A kamerával megfigyelt helyiségek listáját az 1-es számú melléklet tartalmazza.

 

 

Dunakeszi, 2018. május 1.

 

 

 

1-es számú melléklet

KAMERÁVAL MEGFIGYELT HELYISÉGEK, TERÜLETEK LISTÁJA

 

Dunakeszi telephely

2120 Dunakeszi, Pallag utca 43.

-porta

-raktári bejáratok

-raktár teljes területe

-irodaépület bejárata

-irodaépület folyosók

-ügyfélszolgálat

-parkolók

-hulladék tároló terület

Budaörsi telephely

2040 Budaörs, Iparos u. 3-5.

-raktári bejáratok

-parkoló

-ügyfélszolgálat

-raktár

Debreceni telephely

4030 Debrecen, Vágóhíd u. 3/a

-raktári bejáratok

-parkoló

-ügyfélszolgálat

-raktár

Dél-pesti telephely

1186 Budapest, Közdűlő u. 24.

-raktári bejáratok

-parkoló

-ügyfélszolgálat

-raktár

 

 

Győri telephely

9027 Győr, Hűtőház u. 25.

-raktári bejáratok

-parkoló

-ügyfélszolgálat

-raktár

Kaposvári telephely

7400 Kaposvár, Vár u. 12-14.

-raktári bejáratok

-parkoló

-ügyfélszolgálat

-raktár

Kecskeméti telephely

6000 Kecskemét, Trafó u. 1.

-raktári bejáratok

-parkoló

-ügyfélszolgálat

-raktár

Nyíregyházi telephely

4400 Nyíregyháza, Debreceni út 107.

-raktári bejáratok

-parkoló

-ügyfélszolgálat

-raktár

Pécsi telephely

7630 Pécs, Bajor u. 3.

-raktári bejáratok

-parkoló

-ügyfélszolgálat

-raktár

 

 

 

Szegedi telephely

6728 Szeged, Napos u. 9.

-raktári bejáratok

-parkoló

-ügyfélszolgálat

-raktár

Székesfehérvári telephely

8000 Székesfehérvár, Zsurló u. 14.

-raktári bejáratok

-parkoló

-ügyfélszolgálat

-raktár

Szombathelyi telephely

9700 Szombathely, Csaba u. 13.

-raktári bejáratok

-parkoló

-ügyfélszolgálat

-raktár

Zalaegerszegi telephely

8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 105.

-raktári bejáratok

-parkoló

-ügyfélszolgálat

-raktár